Vad är skillnaden mellan hastighet och hastighet?

Highway Night Traffic Portland, kör, kör, bil, bil.

Tomasz Zajda / Fotolia

När man beskriver rörelse av objekt i termer av avstånd, tid och riktning använder fysiker de grundläggande kvantiteterna av hastighet och hastighet. Två termer, två distinkta betydelser. Men inte sällan hör vi dessa termer används omväxlande. Så, vad är skillnaden? Varför är det fel att använda termerna hastighet och hastighet utbytbart?Anledningen är enkel. Hastighet är den tidshastighet med vilken ett objekt rör sig längs en bana, medan hastighet är hastigheten och riktningen för ett objekts rörelse . Sagt på ett annat sätt, hastighet är ett skalärt värde, medan hastighet är en vektor. Till exempel beskriver 50 km / tim (31 mph) hastigheten med vilken en bil färdas längs en väg, medan 50 km / tim västerut beskriver hastigheten med vilken den färdas.Den matematiska beräkningen för hastighet är relativt enkel, varvid medelhastigheten för ett objekt beräknas genom att dividera sträckan med den tid det tog föremålet att färdas. Hastighet är å andra sidan mer komplicerat matematiskt och kan beräknas på olika sätt, beroende på vilken information som finns tillgänglig om objektets rörelse. I sin enklaste form beräknas medelhastigheten genom att dividera förändring i position (Ar) med tidsförändring (At).